Príroda

PRÍRODNÉ POMERY

Pre región Dunajská Streda a Galanta je najviac špecifické jeho rovinaté územie, ktoré sa rozprestiera na Žitnom ostrove medzi Dunajom a Malým Dunajom a medzi riekami malý Dunaj a Váh.

Na území Žitného ostrova sa nachádzajú rozsiahle zásoby podzemných vôd, preto prevažná časť regiónu je chránenou vodohospodárskou oblasťou. Rastlinstvo a živočíšstvo je veľmi rozmanité a pestré. Svoj pôvodný charakter si tu príroda zachovala len miestami − napr. na tzv. Malom Žitnom ostrove. Najviac je zastúpená poľovná zver − zajace, jarabice, bažanty, srny.

Charakteristický je aj výskyt bocianov. V lužných lesoch žije veľké množstvo vzácnych chránených druhov vodného vtáctva, z cicavcov napr.: jelenia a diviačia zver, rôzne druhy plazov, obojživelníkov a rýb. Z časti lužných lesov vznikli parkovou úpravou a dosádzaním exotických drevín historické parky napr.: pri Tomášikove. Bohatým prvkom podunajskej prírody sú tiež mŕtve ramená a kanály, kde možno okrem iného vidieť porasty lekna bieleho. Región je jednou z najteplejších oblastí Slovenka. Vyznačuje sa kvalitnou ornou pôdou ktorá vytvára predpoklady na rozvoj poľnohospodárstva. Región Dunajská Streda a Galanta preto patrí medzi najlepšie poľnohospodárske oblasti krajiny.

Bystré jazierko a Čierne jazierko v roku 1983 boli vyhlásené za chránený prírodný výtvor. Nachádzajú sa na katastrálnom území obci Tešedíkovo vo výmere 2 ha a 3,4027 ha. Bystré jazierko predstavuje mŕtve rameno Váhu. Vegetáciu lokality predstavuje vŕba biela, topoľ čierny a topoľ biely. Lokalita Čierneho jazierka je podobná lokalite Bystrého jazierka, tvorí ju však väčšia terénna priehlbina s pomerne vysokou hladinou vody izolovanou uprostred intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajiny. Lokalita je hniezdiskom viacerých druhov vtákov s pomerne vysokou hladinou vody izolovanou uprostred intenzívne obhospodarovanej pôdy.

Biskupský les sa nachádza v katastrálnom území Veľkých Úľan. Zahŕňa lokality Biskupský les, Orchideovú lúčku a Sedínske tŕstie. Biskupský les je najväčším súvislým lesným komplexom Malého Dunaja v okrese. Lokalita Orchideovej lúčky má zastúpené vzácne druhy rastlín, ako napr. vstavač vojenský, kavyľ Ivanov, veternica lesná a iných. Sedínske trstice je významný mokraďový biotop s rozsiahlymi porastami trste a zachovalými brehovými porastami.

Tomášikovský presyp sa nachádza v obci Tomášikovo. Zahŕňa v sebe prírodný areál vodného mlyna, Tomášikovský les a Šoriákoš. Územie presypu je aj náleziskom teplomilnej fauny. Prírodný areál vodného mlyna dotvára objekt vodného mlyna s priľahlými brehovými porastami Malého Dunaja. Tomášikovský les predstavuje súvislý komplex lužného lesa na pravom brehu Čiernej vody a po oboch stranách Suchého potoka. Väčšinu plochy predstavuje hospodársky les s topoľom šľachteným.

Najdôležitejšie vodné toky v okrese Galanta sú: Váh, Malý Dunaj, Čierna Voda.

Vyhľadávanie
Kategória
SEARCHRESET